lestom.sk
Nie ste prihlásený,
box46a_banner-2018_jaro_900x378_b_sk.jpg
box47a_banner-2018_bsh_900x378_cz.jpg
box49a_jesen_stihl.png
box45a_box45a_f_predaj.jpg
box44a_f_servis.jpg
Produkty
Splátkový predaj

box41a_quatro_logo.png
Obchodné podmienky  

Pracovná doba internetového obchodu:Po - Pi: 8:00 - 16:00 

So - Ne: ZATVORENÉ Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase.

 

Všeobecné obchodné podmienky (elektronický obchod) 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ľuboš Toman - LESTOM so sídlom Novohradská 31, 984 01  Lučenec, zapísaný do Živnostenského registra Obvodného úradu v Lučenci, číslo živnostenského registra: 606-3697, IČO: 32 605 668, DIČ: 1020576480, IČ DPH: SK1020576480, prevádzka Novohradská 31, 984 01  Lučenec (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho prestredníctvom internetovej stránky www.lestom.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho: mail: zahrada@lestom.sk telefón: 047 / 43 34 340, 0948 435 512 poštová adresa: Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01  Lučenec čísla účtov pre bezhotovostné platby: Všeobecná úverová banka, a.s.: 1478111951/0200.

 II. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného odoslania objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky e-mailom (kópiou objednávky s objednávkovým číslom), a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávy. Až do okamihu doručenia oznámenia o prijati objednávky kupujúcemu je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť. Rekapitulácia objednávky, ktorú odosiela systém kupujúcemu alutomaticky, nie je potvrdenie objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru spolu s jeho množstvom), cena za tovar a predravu spôsob a termín doručenia. Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je kupujúci povinný zasielať predávajúcemu na e-mail: zahrada@lestom.sk

2.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že tovar sa už nevyrába, resp. sa už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

2.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

  • Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  2. tovar nesmie byť použitý,
  3. tovar musí byť nepoškodený,
  4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
  5. zašlite ho spolu s dokladom o kúpe.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho. 

III. DODACIE PODMIENKY, DOPRAVA

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzatvorená kúpna zmluva.

3.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

3.3. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi alebo príslušnému zodpovednému pracovníkovi Slovenskej pošty, a.s. alebo predávajúcemu, alebo osobe poverenej Ppedávajúcim uskutočniť dodanie tovaru, a túto skutočnosť vyslovene uviesť a popísať v písomnom dodacom liste. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu alebo predávajúci s kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u predávajúceho. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a ceny zakúpeného tovaru.

4.3 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar v sídle predávajúceho, resp. v jeho pobočkách uvedených v záložke kontakty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru, v zmysle platných cenníkov spoločností Slovenská pošta, a.s., UPS alebo GLS Slovakia.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu sumy platenej na úhradu nákladov spojených s dodaním tovaru. Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť kupujúcemu zľavu až do výšky 100% ceny nákladov spojených s dodaním tovaru.Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, alebo odovzdaním hotovosti k rukám kuriéra, predávajúceho, zodpovedného pracovníka Slovenskej pošty, a.s. podľa Podmienok. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Okrem uvedenej zmluvnej pokuty má Predávajúci právo na náhradu zákonných úrokov z omeškania z na úhradu všetkej škody, ktoré mu porušením povinnosti Kupujúceho vznikne.  

IV. ZÁRUKA, VADY TOVARU, REKLAMÁCIA, SERVIS

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie. 5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. 5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je kupujúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa. Zoznam podnikateľov určených na odstraňovanie vád vybraných tovarov počas záručnej doby, servisné strediská:
Ľuboš Toman - Lestom, Novohradská 31, 984 01  LučenecĽuboš Toman - Lestom, Námestie A. H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš
5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy. 5.5 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru. 

5.6. V prípade, že Kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, Predávajúci vykoná odstránenie vady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia vadného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je Predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha Predávajúcemu.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.2 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho, tým od kúpnej zmluvy odstupuje, a do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia oznámenia mu vrátiť cenu alebo zálohu zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru. 6.3 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

7.1 Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. 7.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva. 7.3 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 7.4 Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikne medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri využití internetového obchodu prevádzkovaného prostredníctvom Internetovej stránky. 7.5 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať. 

Ochrana osobných údajovPri komunikácii s Vami sa nevyhneme spracúvaniu Vašich osobných údajov,jedná sa najmä o ich získavanie a následné uchovávanie pre našu ďalšiu spoločnú komunikáciu.

 

Zaväzujeme sa Vám preto, že tieto získané informácie neposkytneme na spracúvanie inému prevádzkovateľovi alebo inému zástupcovi prevádzkovateľa, alebo jeho sprostredkovateľovi. Zaväzujeme sa Vám, že neumožníme prístup k týmto informáciam inej právnickej alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so získavaním a uchovávaním údajov o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). 

 
 
 
Informácie »
Vyhľadávanie »

Produkty Články

Valid XHTML 1.0 Transitional
Návštevy »
Celkom 13670
Mesiac 21
Dnes 1
Online 1
Kontaktné údaje »
Ľuboš Toman - LESTOM
Novohradská 31
98401 Lučenec
Slovenská republika
Tel.: 047/4334340
Fax: 047/4334340
Email: lestomvk@lestom.sk
Web: www.lestom.sk

2014 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Odhlásenie

   

Registrácia

Prihlásenie